Privacy Statement

IJsselkern B.V.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van IJsselkern B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemers: Suzanne Liebeek, Nathalie Polinder-Simons, Frank Dekkers en Luuk Drost

Onderneming: IJsselkern B.V.

Bezoekadres: Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle Nederland

E-mail: info@ijsselkern.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 38 455 0101

KvK-nummer: 5076187

 

IJsselkern B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. IJsselkern B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. IJsselkern B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens IJsselkern B.V., waaronder http://ijsselkern.nl.

IJsselkern B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door IJsselkern B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door IJsselkern B.V.. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor IJsselkern B.V. om de overeenkomst uit te voeren.

IJsselkern B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt IJsselkern B.V. altijd de passende maatregelen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door IJsselkern B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats en/of e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt IJsselkern B.V. altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een e-mail of telefonisch.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan IJsselkern B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor IJsselkern B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ijsselkern.nl.

Het staat IJsselkern B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van IJsselkern B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de compagnons van IJsselkern B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van IJsselkern B.V.. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van IJsselkern B.V..